Photo Diary: Mexico City miscellania » 7-31 einstein in parque mexico