Photo Diary: Mexico City part 1 » 7-29 metropolitan theatre